Calendar

Saturday, December 29, 2018 jump to date
All Day Torah Portion: Sh'mot
Parashah 13: Sh’mot: (Names) 1:1–6:1 Haftarah: Yesha‘yahu (Isaiah) 27:6–28:13; 29:22–23 (A); Yirmeyahu (Jeremiah) 1:1–2:3 (S) B’rit HaChadashah: suggested readings for Parashah Sh’mot: Mattitya... more